İlgeçlerin İntikamı(!)

← Önceki (Yan Cümleler) | İçindekiler | Sonraki (Belirteçler + Gobi) →Son (Olmayan) Üç İlgeç

Artık bir çok şeyi öğrendiğimiz dilbilgisi kuralarıyla ifade edebiliyoruz. Bu kurallara「の」 ilgecinin kullanımını da eklersek olanaklarımız büsbütün artar çünkü bu ilgeç birçok şeyi ad yerine kullanmamızı sağlar. Bu konuda adlarla adları nasıl betimleyeceğimizi de öğreneceğiz. İşleyeceğimiz üç ilgeç adları farklı şekillerde bir araya getirmekte.

Bu ilgeçlerle ilgili son konumuzdur; ancak bu, öğreneceğiniz başka ilgeçlerin olmadığı anlamına gelmez. Başka bir sürü ilgeç göreceksiniz, fakat bunun farkına varmayacaksınız. Anlamlarını ve kullanım yerlerini bildikten sonra bunları ilgeç olup olmadığını bilmeniz pek de önemli değil.

「と」 İlgeci

「と」 ilgeci "de, dahi" anlamını da içermesi bakımından 「も」 ilgecine benzer. Bir veya daha fazla sayıda adı "ve" anlamı verecek şekilde bir araya getirir.

(1) スプーンフォーク食べた。- Kaşık ve çatal ile balık yedi[m].
(2) 雑誌葉書買った。- Kitap, dergi ve kartpostal aldı[m].

「と」 ilgeci bir eylemin birisiyle beraber yapıldığını belirtmek için de kullanılır:
(1) 友達話した。- Arkadaşla konuştu[m].
(2) 先生会った。 - Öğretmenle karşılaştı[m].

「や」 ve 「とか」 İlgeçleri

「や」 ilgeci, 「と」 ilgeci gibi bir veya daha fazla adı bir araya getirir, ancak daha belirsiz bir birliktelik oluşturur. Bu ilgeçle, mevcut bahiste söz edilenlerden başka şeylerin de geçerli olabileceği, ayrıca söz edilenlerin bazılarının geçerli olmayabileceği bir ad listesi kurulur.

(1) 飲み物カップナプキンは、いらない?- İçecek, bardak veya peçeteye ihtiyacın yok mu?
(2) シャツ買う。- Ayakkabı ya da gömlek satın almak.

「とか」, 「や」 ile aynı anlamı taşır ama biraz daha amiyane bir tabirdir.
(1) 飲み物とかカップとかナプキンは、いらない?- İçecek, bardak, peçeteye filan ihtiyacın yok mu?
(2) とかシャツ買う。- Ayakkabı, gömlek filan almak.

「の」 İlgeci

「の」 ilgecinin birçok değişik kullanımı vardır; çok maharetli bir ilgeçtir. İlgeci bu konuda ele almamızın sebebi, 「と」 ve 「や」 ilgeçleri gibi iki veya daha fazla adın bir araya getirilmesinde kullanılması.

Aşağıda 「の」 ilgeci Türkçe'deki iyelik eki işlevinde:
(1) ボブ。- Bob'un kitabı.
(2) ボブ。- Kitabın Bob'u.
İlk cümle kitabın Bob'a ait olduğunu belirtir. İkinci cümle ise Bob'un kitaba ait olduğunu belirtir ki, yanlış bir ifadedir. Aşağıda göreceğimiz gibi 「の」 ilgeci yalnızca aidiyet belirtmek için kullanılmaz.

Başka bir örnek:
(1) ボブは、アメリカ大学学生だ。- Bob bir Amerikan üniversitesinin öğrencisi.
Burada 「の」 ilgeci Türkçe'deki ad tamlaması benzeri bir yapı kurmak için kullanılmış. Dikkat ederseniz çeviri esnasında adların sıralaması bozulmuyor. 「学生大学アメリカ」 şeklinde bir ifade ise pek anlamlı olmayacaktır (öğrenci üniversitesinin amerikanı?).

Eğer bağlamdan açık şekilde neyin tamlandığı seçebiliyorsak, tamlananı cümleden atabiliriz:
(1) そのシャツシャツ?- Bu gömlek kimin gömleği?
(2) ボブのシャツだ。- Bob'un gömleği.
örneği
(1) そのシャツ?- Bu gömlek kimin?
(2) ボブだ。- Bob'un.
olur.
(「その」 , 「それ+の」 nun kısaltmasıdır; iki sözcük kaynaşmıştır. Benzer şekilde 「この」 「これの」 nun, 「あの」 ise 「あれの」 nun kısaltmasıdır. Bu sözcüklerde 「の」 ilgeci işlevini korur.)

Bu kullanım örneğinde 「の」 ilgeci adın yerini alır. Sıfat ve eylemlere 「の」 ilgecini ekleyerek onlara ad işlevi kazandırırız. Bu durumda 「の」 ilgeci yalancı ad olur ve aynen adlar gibi davranır.
(1) 白いは、かわいい。- Beyazı, şirindir.
(2) 授業行く忘れた。- Derse gidişi unuttum.

Eylem ve sıfatları nesne belirtme, odak ve özne belirtme ilgeçleriyle kullandığımız durumlarda 「の」 ilgecini kullanmak zorunda değiliz. Bu ilgecin yerine 「」 veya 「こと」 adlarını kullanabiliriz. Örneğin yukarıdaki cümleler şu şekilde de olabilir:
(1) 白いは、かわいい。- Beyaz şey, şirindir.
(2) 授業行くこと忘れた。- Derse gitme meselesini unuttum.

「の」 ilgecini sadece adlarla kullanmak zorunda değiliz, bu bakımdan çok kullanışlıdır. Sonraki iki örnekte, 「の」 ilgeci bir adın yerini almaz; eylem ve sıfat yancümlelerini ad yancümlesi gibi kullanmamıza olanak sağlar. Yan cümleler açık renkle gösterilmiştir.
(1) 毎日勉強するのは大変。 - Hergün çalışmak ağırdır.
(2) 毎日同じ食べるのは、面白くない。- Hergün aynı şeyi yemek ilginç değildir.

「の」 ilgecini nalı sıfatın betimlediği bir adın yerine kullandığımızda 「な」 eki ad varmış gibi kalır:
(1) 静か部屋が、アリスの部屋だ。- Sakin oda Alice'in odasıdır.
cümleleri
(1) 静かのが、アリスの部屋だ。- Sakini, Alice'in odasıdır.
olur.

「の」 İlgecini Açıklama Yapmak İçin Kullanma

「の」 ilgeci cümlenin sonunda kullanıldığında, cümleye açıklama havası verir. Örneğin biri zamanınız olup olmadığını sorduğunda açıklama yapma gereği hissedebilirsiniz: "Aslına bakarsan şu an zamanım yok". 「の」 ilgecinin bu kullanımının tam karşılığını veremesek de, cümleye "aslına bakarsan" gibi bir açıklama ifadesi eklediğini söyleyebiliriz. Bazı örneklerde çeviri cümlesinin sonuna eklenen "da/de" sözcüğü 「の」 ilgecinin anlamını karşılar.

Cümlemiz şudur:
(1) 忙しい。- Şimdi meşgul[um] da.

Bu ifade kulağa fazla nazik ve efemine gelir; yetişkin erkekler cümlenin sonuna mutlaka bildirim 「だ」'sı ekleyeceklerdir.
(2) 忙しいのだ。- Aslına bakarsan şimdi meşgul[um]dur.

Ancak, bildirim 「だ」'sı soru cümlelerinde kullanılmadığına göre, 「の」 ilgecini soru cümlelerinin sonunda erkekler ve bayanlar yalın olarak kullanır. 「の」'lu soru cümlelerinin efemine bir "tınısı" yoktur.
(1) 忙しい?- Şu an meşgul mu[sun]?

「の」 ilgeci oluşu dile getirilmesinde kullanıldığında, ilgecten önce 「な」 eklenir. Aşağıdaki örnekte 「の」 ilgeci iyelik eki değildir; bir açıklama yapıldığının göstergesidir.
(1) ジムのだ。- Jim'indir.
(2) ジムのだ。- Jim'dir. (açıklama şeklinde).
Bu özel örnek dışında herşey yukarıda anlatıldığı gibidir.

「のだ」 genelde 「んだ」 şeklinde kısaltaltılır; ikincisinin daha kolay söylenmesinden olsa gerek. Bu yapı birçok anlama gelebilir (sıfat, ad ve eylemlerin tüm biçimleriyle kullanılabildiğini hatırlatırız), ayrıca oluş gibi çekimi de yapılabilir. Aşağıda çekimlerin çizelgesi verilmiştir.

Burada aslında yeni birşey yok. İlk çizelgede çekimi yapılmış eylem, ad veya sıfata 「んだ」 (veya 「なんだ」) eklenmiştir. İkinci çizelgede ise çekimi yapılmamış eylem, ad veya sıfata 「んだ」 (veya 「なんだ」) eklenmiş ve 「だ」 nın çekimi yapılmıştır (aynen adların ve nalı sıfatların oluşundaki gibi).

「んだ」'nın başka çekimlere eklenmesi
(「んだ」 yerine 「の」 veya 「のだ」 kullanabilirsiniz)
Adlar/Nalı Sıfatlar Eylemler/İli Sıfatlar
Yalın 学生なんだ 飲むんだ
Olumsuz 学生じゃないんだ 飲まないんだ
Geçmiş 学生だったんだ 飲んだんだ
Geçmişin
Olumsuzu
学生じゃなかったんだ 飲まなかったんだ

「んだ」'nın kendi çekimi
(「ん」 yerine 「の」, 「んだ」 yerine 「の」 veya 「のだ」 kullanabilirsiniz)
Adlar/Nalı Sıfatlar Eylemler/İli Sıfatlar
Yalın 学生なんだ 飲むんだ
Olumsuz 学生なんじゃない 飲むんじゃない
Geçmiş 学生なんだった 飲むんだった
Geçmişin
Olumsuzu
学生なんじゃなかった 飲むんじゃなかった

Şunu belirtmeliyim ki, ikinci çizelgede adlar/nalı sıfatlar için geçmiş ve geçmişin olumsuzu durumları hemen hiçbir zaman kullanılmazlar (özellikle de 「の」 ilgeci ile). Burada tablonun bütünlüğünü bozmamak için verilmişlerdir.

「の」 ilgecinin kullanıp kullanmama arasındaki ince farkı bir de şöyle açıklayalım. "Şimdi meşgul musun?" sorusuna karşılık olarak 「忙しい」 (Şu an meşgulum) cevabını verebiliriz. Ancak, biri "Nasıl oluyor da benimle konuşmuyorsun?" sorduğunda cevabımız 「忙しいの」 veya 「忙しいんだ」 (Şu an meşgulum da) olacaktır. Yani bir açıklama yapmış oluyoruz. 「の」 ilgeci soru cümlelerinde de ince bir fark yaratır. Yanıtında ek bir açıklama talep eder. Örneğin 「遅いんじゃない?」 (Geç olmaz mı?) sorusu 遅くない?」 (Geç değil mi?) sorusuna göre daha fazla açıklama istemekte.

「の」 ilgecinin kullanıldığı durumlara ilişkin birkaç örnek daha verelim. Cümlelerin çevirileri aslına mümkün olduğu kadar yakın tutulmaya çalışılmıştır.

Örnek 1

アリス: どこ行く?- Nereye gidiyor[sun]? (açıklama bekliyor)
ボブ: 授業行くんだ。- derse gidiyor[um]. (açıklayıcı bir tonda)

Örnek 2

アリス: 授業あるんじゃない?- Şu an ders yok mu? (olduğunu tahmin ediyor)
ボブ: は、ないんだ。- Şu an yoktur. (açıklayıcı bir tonda)

Örnek 3

アリス: 授業あるんじゃないの?- Şu an ders yok, değil mi? (olmadığını tahmin ediyor)
ボブ: ううんある。- Hayır, var.

Örnek 4

アリス: その買うんじゃなかったの?- Şu kişi, satın alacak olanı değil miydi?
ボブ: ううん先生買うんだ。- Hayır, öğretmendir satın alacak olanı.

Örnek 5

アリス: 朝ご飯食べるんじゃなかったよ。 - Kahvaltıyı yemeyecekti[k] ya. (kahvaltının yenmeyecek oluşunu vurgular)
ボブ: どうして? - Nedenmiş?

Aklınız epey karışmış olmalı, ancak endişelenmeyin; kılavuzun ilerleyen bölümlerinde bildiklerinizi pekiştirecek daha birçok örnek göreceksiniz.

← Önceki (Yan Cümleler) İçindekiler Sonraki (Belirteçler + Gobi) →